Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 17.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας  του Μπεζίκη Δημητρίου με θέμα: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπεζίκη Δημητρίου