Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ούρδα Ευαγγελίας με θέμα: “Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ούρδα Ευαγγελίας