Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καρδάκου Αγνής με θέμα “Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παροσίαση διπλωματικής εργασίας της Καρδάκου Αγνής