ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται  ότι με την απόφαση της υπ΄αριθμ. 2/06.03.2017 συνεδρίασης της Σ.Ε.  θα χορηγηθούν πέντε (5) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους πέντε πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους  και των οποίων  ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά (8,48) και πάνω.  Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Β΄ εξαμήνου.

 Δικαιούχοι είναι:

α/α Α.Μ. Μέσος όρος βαθμολογίας
1 241 9
2 257 8,78
3 253 8,72
4 230 8,58
5 249 8,48

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν καθένας προσωπικά από τη Γραμματεία.

                    Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

                      Σωτήριος Δημητριάδης

                          Καθηγητής

Χορήγηση υποτροφιών επίδοσης χειμερινού εξαμήνου 2016-17