Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Συμπιλίδου Φωτεινής  με θέμα “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση(e-Government): η περίπτωση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ”, ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία,  και Γιοβάνη Νικόλαο.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Συμπιλίδου Φωτεινής