Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 5/19.07.2017 απόφαση της Σ.Ε. θα χορηγηθούν εννέα (9) μερικές υποτροφίες επίδοσης, σε φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι από εννέα (9,0) και πάνω, που θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, ως εξής : (α) στους επτά (7) πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, που ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Βʼ εξάμηνο των σπουδών τους και (β) στους δύο (2) πρώτους στην κατάταξη φοιτητές μερικής φοίτησης, που ολοκλήρωσαν το Α εξάμηνο (Α έτος) ή το Β εξάμηνο (Β έτος) των σπουδών τους.
Δικαιούχοι είναι:

α/α Α.Μ. Μέσος όρος βαθμολογίας
1 234 9,60
2 249 9,36
3 243 9,32
4 235 9,30
5 230 9,22
6 257 9,20
7 208 9,12
8 226 9,02
9 253 9,0

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν καθένας προσωπικά από τη Γραμματεία.

                    Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

                      Σωτήριος Δημητριάδης

                          Καθηγητής

Χορήγηση υποτροφιών εαρινού εξαμήνου 2016-17