Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπίκου Γεωργίου με θέμα: “O ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μπίκου Γεωργίου