Ανακοινώνεται  ότι με την απόφαση της υπ΄αριθμ. 2/08.03.2018 συνεδρίασης της Σ.Ε.  θα χορηγηθούν τρεις (3) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους τρεις πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους  και των οποίων  ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι πάνω από οκτώ και πενήντα εκατοστά (8,50) .  Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Β΄ εξαμήνου.

Δικαιούχοι είναι:

α/α Α.Μ. Μέσος όρος βαθμολογίας
1 259 9,19
2 264 8,87
3 266 8,73

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Χορήγηση Υποτροφιών επίδοσης χειμερινού εξαμήνου 2017-18