Τη Δευτέρα 7 Μαίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Κωνσταντίας με θέμα: «O Εσωτερικός ΄Ελεγχος στη Δημόσια Διοίκηση και η Συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

  Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Κωνσταντίας