Την Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καδή Φωτεινής με θέμα: “ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η Περίπτωση του ομίλου ΟΤΕ.”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καδή Φωτεινής