Την Τετάρτη 27 Ιουνίου  και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουλιούση Χρυσούλας με θέμα: “Η επαγγελματική αποκατάσταση και αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας, υπό το πρίσμα των εταιριών στον Ελλαδικό χώρο”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Γιοβάνη Νικόλαο και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σ ωτήριος Δημητριάδης

    Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κουλιούση Χρυσούλας