Την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας με θέμα: “Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων 4 εταιρειών  του κλάδου Συμπληρώματα Διατροφής  για το χρονικό διάστημα 2005-2013 με τη χρήση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριοε Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας