Την Πέμπτη 14/1/2021 και ώρα 16.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Όριακλη Χρήστου με θέμα: «Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού έλεγχου», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ, Κωνσταντινίδη Χρήστο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 97579610246.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Όριακλη Χρήστου