Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαζήση Αλεξάνδρας με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος και δημόσιος τομέας: εμπειρική έρευνα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Δρογαλά Γεώργιου, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση διπλωματικής Παπαζήση Αλεξάνδρας