Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.40   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Τσακπίνη Παναγιώτας    με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση της επίδοσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α’ βαθμού με βάση το δημόσιο λογιστικό στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Τσακπίνη Παναγιώτας