ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες
Πληροφορίες : κα Ι. Σεφερίδου Τηλέφωνο : 23210 49336, 2321049229

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 14ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3463/τΒ΄/13-9-2019 (απόφαση 1), την έγκριση τροποποίησης (ΦΕΚ5665/τΒ’/7-11-2022, απόφαση 1), τον Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 4468/τΒ’/12-7-2023) και τις διατάξεις του ν. 4597 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω νία και λοιπές διατάξεις.»

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα : (α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA), (β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις και (γ) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Το ΠΜΣ προσφέρεται εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως διδασκαλία με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται από πέντε (5) τρίωρες διαλέξεις με αντικείμενο τη «Μεθοδολογία Έρευνας».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Για πτυχιούχους ιδρυμάτων αλλοδαπής, το πτυχίο θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 304 του νόμου 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 36 του Ν. 5029/2023. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν :

(α) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης,

(β) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης),

(γ) διπλωματική εργασία σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,

(δ) διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,

(ε) επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,

(στ) κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ή κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα,

(ζ) συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και

(η) συστατικές επιστολές (συνολικά).

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεων τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Για τον 14ο κύκλο λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 24, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων, ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη υποψήφιο. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει από 29 Μαίου 2023, ημέρα Δευτέρα, μέχρι 14 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή (α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους ηλεκτρονικά σε αυτή τη διεύθυνση και (β) να υποβάλουν, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η έντυπη αίτηση υπάρχει εδώ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας : (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.ά., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (B2) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (B2).
 • Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχει).
 • Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ και στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.200 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης (ή συνολικά 3.600€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης σε επιλεγμένους φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος (http://mba-serres.ihu.gr/) και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2321049336, 2321049229 e-mail : seferidou@ihu.gr, mba_serres@ihu.gr). Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δρ. Κεχρής Ευάγγελος

Καθηγητής

Related: roberto clemente principal, meyrick ward whittington, father abraham’s speech from poor richard’s almanac 1757 summary, batch file get filename into variable, are 15 minute breaks required by law in pennsylvania, frank cotroni daughter, fatal car accident denver 2022, august: osage county why did beverly kill himself, shrewsbury town academy u15, worst places to live in hertfordshire, studio ocean view balcony odyssey of the seas, san francisco music box company retired pieces, summer internships for high school students 2022, abbey holmes nathan brown, danielle locklear funeral,

Related: civic responsibility in the bible, mobile home kitchen sinks 33×19 single bowl, the wrong missy opening scene, gustav’s happy hour menu, une charogne baudelaire analyse, how do i change information on sunbiz, champions of avan redeem code, west facing backyard in phoenix, g10 parking garage university of tennessee, michael kearney game show, covington and burling billable hours, and the band played on fauci, kidd brewer jr obituary, charlie’s country study guide, plate rim medical definition,Related: thrivent financial controversy, harveys lake yacht club membership, delphin be grand or imperial, how often should you put mousse on braids, 11, charlie adelson now, most dangerous neighborhoods in charleston sc, weird vibes from someone, mexico healing retreat, taylor swift brentwood house address, hawthorns country club membership cost, is dallas roberts related to john ritter, ashpal kaur bhogal hockey, ponderosa high school football coach fired, wife jessy dixon family,Related: tiger attack video graphic, end racism build peace poster, usda fpac human resources, murdock 4 functions of family, ibew 1245 holiday schedule, mid90s stevie and estee kiss, is enron stock worth anything, large wall clocks over 36 inches, is midwestern capitalized as an adjective, how much did a covered wagon cost in the 1800s, narsa maroc khadamat, york university firefighter fitness test dates, les imposteurs film thierry lhermitte, loch quoich fishing permit, silhouette island trails,Related: funeral director license lookup, write a prisoner greece, are greenspire linden trees messy, twin hull power boats for sale, who is the mother of michael sarrazin daughters, similarities of 10 commandments in exodus and deuteronomy, trading spouses where are they now, samrat dahal net worth, persona 5 royal confidant availability calendar, do you have to say bismillah before ghusl, godlike tony stark fanfiction, logitech streamcam vs streamcam plus, blvd beltline rentfaster, who is your haikyuu kin, julia roberts smyrna house,Related: jean makie john king wife, bris rapper dead video, craigslist corpus christi services, what do you dream of arueshalae, pivotal ventures jobs, role of physical activity in managing stress brainly, cpap cough in the morning, sullivan county, tn general sessions court docket, dragon age inquisition diverting soldiers in the frostbacks, ot3 prompts nsfw, , russian tea recipe with tang and country time lemonade, watertown cyclones soccer, consultants lagan valley hospital, braendle bruce obituaries,Related: nc swimming state records, how much did matthew crawley inherit from mr swire, jesse james keitel born gender, greg taylor obituary 2021, ysgramor tomb shalidor’s insights, saachi rich kid of beverly hills, is james caan still alive and how old is he, barbie dream house miami airbnb, permanent living caravan parks newcastle, product possibilities curve practice answer key butter and guns, franklin township hunterdon county zoning map, our lady of fatima university grading system, lewis and clark graduation 2022, chanute tribune police reports, how many times has peter daicos been married,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αναλυτική)