Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 18.00    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου  με θέμα: «Η αποτελεσματική εκπαίδευση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Σερρών  » ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Πασχαλούδη Δημήτριο , Τσουρέλα Μαρία και Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93301690155

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου