Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.20 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη με θέμα: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής χρήσης μεθόδων πρόβλεψης με τη γλώσσα προγραμματισμού Python»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Κεχρή Ευάγγελο, Δημητριάδη Σωτήριο και Καρακίτσιου Αθανασία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη