Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός των δύο πρώτων ενοτήτων του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται με την μοντελοποίηση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος αναπτύσσονται σύγχρονα θέματα αρχιτεκτονικής βάσεων δεδομένων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες: Εννοιολογικά Μοντέλα, Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων, Μοντέλα υλοποίησης: Το σχεσιακό μοντέλο, Μετασχηματισμός Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων, σε Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, SQL, Κανονικοποίηση Σχεσιακών Πινάκων, Ο Κατάλογος του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων, Ειδικά θέματα: Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση-Εξυπηρετούμενου. Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Γλώσσες Σημειοθέτησης.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.
  2. Elmasri R., Navathe S., Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 4η Εκδόσεις Δαυλός, 2005.
  3. C.J. Date, Η, Darwen, A guide to the SQL standard: a user’s guide to the standard database language SQL Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997, 4th ed.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Κύδρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος