Το ΠΜΣ δύναται να λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Προς το παρόν και οι δύο τύποι λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους και τον τύπο προγράμματος, που θέλουν να παρακολουθήσουν. Οι εισακτέοι φοιτητές του ΠΜΣ επιλέγουν οριστικά τον τύπο προγράμματος που επιθυμούν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές οφείλουν να επιλέγουν δύο ή τρία μαθήματα.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών στα προγράμματα πλήρους ή μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η ΓΣΕΣ μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας από ένα ή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μέχρι τρία έτη.