Διαχείριση παραπόνων φοιτητών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΠΜΣ έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών-διοικητικών κ.λπ. υπηρεσιών από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων συνίσταται στα ακόλουθα:

  • Για την καταγραφή παραπόνων από τους φοιτητές του Τμήματος, είναι διαθέσιμο το «έντυπο υποβολής παραπόνων» στον ιστότοπο του Τμήματος.
  • Μετά την καταγραφή του παραπόνου, αυτό υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Η Γραμματεία του Τμήματος συντάσσει σχετική αναφορά, εφόσον κρίνει πως αυτό είναι αναγκαίο, την οποία γνωστοποιεί, στον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή.
  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και ενημερώνει, ανάλογα με τη φύση του παραπόνου/ένστασης, το αρμόδιο όργανο. Για παράδειγμα, αν το παράπονο αφορά τη δομή του Π.Π.Σ. ενημερώνεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, αν αφορά τα ΠΜΣ ενημερώνεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ, αν τέλος αφορά τη λειτουργία της Γραμματείας/Βιβλιοθήκης/Φοιτητικής Λέσχης, κ.λπ. ενημερώνεται το αντίστοιχο γραφείο/η αντίστοιχη υπηρεσία.
  • Όπου κριθεί σκόπιμο, ενημερώνεται ο φοιτητής σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος.

Έντυπο υποβολής παραπόνων

Scroll to Top