Την Παρασκευή 24 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κατσαβάκη  Σταμάτη με θέμα: “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κατσαβάκη Σταμάτη