Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μαυρίκιου Λάζαρου-Φίλιππου με θέμα: «Η προστιθεμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου και η σημασία της ανεξάρτησίας του», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζ’άρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μαυρίκιου Λάζαρου – Φίλιππου