Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μέτσκα Βασιλείου με θέμα: «Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στους Δήμους της Ελλάδος: Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Σερρών , ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Γιοβάνη Νικόλαο και Δρογαλά Γεώργιο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μέτσκα Βασιλείου