Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπουφίδου Χρυσάνθης με θέμα: «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αθανάσαινα Αθανάσιο, Δημητριάδη Σωτήριο και Βράνα Βασιλική .

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μπουφίδου Χρυσάνθης