Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου και ώ ρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας με θέμα: “Η ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή στον εντοπισμό πιθανής απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Δρογαλά Γεώργιο και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Τάτση Μαρίας