Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βασιλείου Αμαλίας με θέμα: “Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2005-2015: Μελέτη της εξέλιξης των Ιδίων Κεφαλαίων αναφορικά με τον όγκο δραστηριότητας των ασφαλιστικών εταιρειών στην περίοδο της κρίσης – Η περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νοκόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Βασιλείου Αμαλίας