Την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαχρήστου Αγγελικής με θέμα:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΑΤΗΣ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας της Παπαχρήστου Αγγελικής