Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματκής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου με θέμα: “Επιτροπή Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος”, ενώπιον τις τριμελούς επτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριαδης
Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου