Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας με θέμα “Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών από την Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Ν. Ζίχνης”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Ιωάννη και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας