Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας με θέμα “Παράγοντες ικανοποίησης και πιστότητας πελατών σε χώρο προσωπικής γυμναστικής, με έμφαση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας