Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με την αριθμ.96/13/21-6-2017 (ΑΔΑ Ω0ΕΑ469143-Ζ91) απόφαση της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια αναλωσίμων (toner), όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ. Το κόστος ορίζεται στα 1.790,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 3/7/2017, ημέρα Δευτέρα.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 4/7/2017 και ώρα 10:00.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

Κατεβάστε τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top