Την Πέμπτη  28 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας με θέμα: “Προσδιορισμός Ποιοτικών Παραμέτρων θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13162:2013 και σύγκρισή του με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013. Στατιστική ανάλυση των Ποιοτικών Παραμέτρων σε δεδομένα της βιομηχανίας παραγωγής πετροβάμβακα FIBRAN SA”, ενώπιον της τροιμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας