Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Eλένης με θέμα: “Υπολογισμός Αξίας σε κίνδυνο (VaR) – Εκτίμηση κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο τράπεζας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Ελένης