Την Πέμπτη  30 Μαΐου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας με θέμα: ¨Ο ρόλος της παρακίνησης και της εργασιακής ικανοποίησης στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα – Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Γιοβάνη Νικόλαο και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής  του Π.Μ.Σ.

                                                                                     Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητή;

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας