Την Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ζαραφίδου Σουλτάνας με θέμα: «Τα εναλλακτικά δίκτυα και ο ρόλος τους στη λειτουργία των τραπεζών.
Μελέτη περίπτωσης Τράπεζα Πειραιώς.», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ζαραφίδου Σουλτάνας