Ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021-22

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το ακ. έτος 2021-22 σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγού σπουδών του ΠΜΣ.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν σχετική αίτηση και αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται στο ίδιο συνημμένο.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξής τους, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους από κοντά, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση (σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του οδηγού σπουδών) : την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα 94597895226

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φροντίσουν για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητάς τους με παραστατικά που ενδεχομένως δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητάς τους (π.χ. αποτελέσματα εξετάσεων ξένης γλώσσας).

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

Δρ. Κεχρής Ευάγγελος

Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top