Την Τρίτη 29/3/2022  και ώρα 16.40   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Αγοραστού  Χρυσούλας με θέμα: «Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών του δήμου Σερρών σε παροχές της ισχύουσας δημοτικής αρχής . Η περίπτωση της ύδρευσης – αποχέτευσης του δήμου Σερρών (ΔΕΥΑ Σερρών)» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική, Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Αγοραστού Χρυσούλας