Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Τσακπίνη Παναγιώτα

Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.40   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Τσακπίνη Παναγιώτας με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση της επίδοσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α’ βαθμού με βάση το δημόσιο λογιστικό στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top