Αντικείμενο του Προγράμματος – Τίτλοι – Διάρκεια Σπουδών

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των ψηφιακών επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

Σκοποί του προγράμματος είναι :

  1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των ψηφιακών επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.
  2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
  4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

Η φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και συγκεκριμένα :

  1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA).
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις.
  3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παραπάνω Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης σε κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις, με τις οργανωτικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του ΠΜΣ, τη λειτουργία του ΠΜΣ, τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών.

 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ δύναται να λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Προς το παρόν και οι δύο τύποι λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους και τον τύπο προγράμματος, που θέλουν να παρακολουθήσουν. Οι εισακτέοι φοιτητές του ΠΜΣ επιλέγουν οριστικά τον τύπο προγράμματος που επιθυμούν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές οφείλουν να επιλέγουν δύο ή τρία μαθήματα.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών στα προγράμματα πλήρους ή μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η ΓΣΕΣ μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας από ένα ή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μέχρι τρία έτη.

Scroll to Top