Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 14ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (MBA), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3463/τΒ΄/13-9-2019 απόφαση  1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την έγκριση τροποποίησης (ΦΕΚ5665/τΒ’/7-11-2022, απόφαση 1), τον Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ4468/τΒ’/12-7-2023)  και τις διατάξεις του ν. 4597/2022.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Σέρρες) και πιο συγκεκριμένα :

  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA)
  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει,  να συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους ηλεκτρονικά εδώ και να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 29  Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα μέχρι   15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

1.Διαβάστε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 εδώ
2.Κατεβάστε και συμπληρώστε  την έντυπη αίτηση εδώ
3.Συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του βιογραφικού σας (προσωπικά σας στοιχεία, σπουδές, ξένες γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία) αφού πρώτα εγγραφείτε στο σύστημα.
4.Υποβάλλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες, την έντυπη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν