Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και τις ανάγκες τους στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το ΠΜΣ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης :

 1. Μαθήματα υποχρεωτικά / κορμού : Είναι συνολικά έξι (7) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
 2. Μαθήματα κατεύθυνσης / επιλογής : Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, που εξειδικεύουν τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχονται. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ή στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς όλα (και τα τρία) μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής, που σημειώνονται αναλυτικά παρακάτω. Οι φοιτητές, που θα επιλέξουν τη γενική κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τρία συνολικά από τα μαθήματα των δύο άλλων κατευθύνσεων. Κάθε μάθημα κατεύθυνσης/ επιλογής ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
 3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τελευταίο (τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής :

Α’ Εξάμηνο
κωδ Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΠΜ
101 Διοικητική Οικονομική ΥΠ 3 0 0 3 12 6
102 Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΥΠ 3 0 0 3 12 6
103 Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων ΥΠ 3 0 0 3 12 6
104 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΥΠ 3 0 0 3 12 6
105 Λογιστική ΥΠ 3 0 0 3 12 6
Σύνολο : 15 0 0 15 60 30
Β’ Εξάμηνο
κωδ Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΠΜ
201 Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών ΥΠ 3 0 0 3 12 6
202 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΥΠ 3 0 0 3 12 6
Κατεύθυνση Α : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
211 Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων Ε(Α) 3 0 0 3 12 6
212 Τεχνολογίες Διαδικτύου Ε(Α) 3 0 0 3 12 6
213 Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Ε(Α) 3 0 0 3 12 6
Κατεύθυνση Β : Κοστολόγηση και Ελεγκτική
221 Διοικητική Λογιστική Ε(Β) 3 0 0 3 12 6
222 Ελεγκτική Ε(Β) 3 0 0 3 12 6
223 Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ε(Α) 3 0 0 3 12 6
Σύνολο : 15 0 0 15 60 30
Γ’ Εξάμηνο
κωδ Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΠΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠ 60 30
Σύνολο : 60 30
 • ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά
 • Ε(Α) : Μαθήματα επιλογής Α’ κατεύθυνσης
 • Ε(Β) : Μαθήματα επιλογής Β’ κατεύθυνσης
 • ΩΔ : Ώρες Διδασκαλίας
 • ΦΕ : Φόρτος Εργασίας
 • ΠΜ : Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους. Προς το παρόν υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές :

 1. Γενική κατεύθυνση στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” και ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τρία (3) μαθήματα από τα οκτώ (6) συνολικά μαθήματα επιλογής, που διδάσκονται κατά το δεύτερο εξάμηνο στις δύο άλλες κατευθύνσεις.
 2. Κατεύθυνση στα ‘Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων”. Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα τρία (3) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης αυτής.
 3. Κατεύθυνση στην ‘Κοστολόγηση και Ελεγκτική‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική”. Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα τρία (3) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης αυτής.

Κάθε κατεύθυνση σπουδών θα λειτουργεί με δεκαπέντε (15) φοιτητές το ανώτατο. Σε περίπτωση που περισσότεροι από δεκαπέντε φοιτητές δηλώσουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, τότε το δικαίωμα επιλογής κατεύθυνσης από τους φοιτητές ασκείται με βάση σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται με κριτήριο το μέσο όρο επιδόσεων των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του πρώτου εξάμηνου. Για τον προσδιορισμό της σειράς προτεραιότητας των φοιτητών, ο μέσος όρος επιδόσεων λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογία και στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής απέτυχε, ενώ σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν.

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, που επιλέγουν τη γενική κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, δηλώνουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα επιλογής, που θα παρακολουθήσουν το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δηλώνουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) που θα παρακολουθήσουν το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η ΣΕ του ΠΜΣ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, εξετάζει τον Μάιο κάθε έτους τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και προτείνει τις αναγκαίες μεταβολές στην ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει για τις αλλαγές του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πριν από την έναρξη κάθε νέου κύκλου του προγράμματος σπουδών.