Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102)

Σκοπός του μαθήματος

Σύντομη ανασκόπηση των βασικών ποσοτικών τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και χρήση μίας συστηματικής μεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της διαδικασίας δόμησης ενός ποσοτικού μοντέλου με αφορμή πραγματικές επιχειρησιακές καταστάσεις, ώστε τα σημαντικά στοιχεία να ενσωματώνονται στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η απόφαση να είναι βέλτιστη σε σχέση με τις ανάγκες του λήπτη αποφάσεων, (β) η επεξεργασία λύσεων οι οποίες παρέχουν βέλτιστες τιμές ενός μέτρου απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων ή ακόμα σύγκρισης εναλλακτικών σεναρίων αξιολογώντας την απόδοση ενός κοινού κριτηρίου μέτρησης, (γ) η σε βάθος διερεύνηση της δομής των αποτελεσμάτων που παρέχουν τα μοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας και η ανάπτυξη συστηματικών διαδικασιών εντοπισμού των κατάλληλων βέλτιστων λύσεων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγή: Θεωρία βελτιστοποίησης, μέθοδοι Μαθηματικού Προγραμματισμού και υπολογιστικές τεχνικές, Βελτιστοποίηση αποφάσεων, Συστήματα και Μαθηματικά Πρότυπα. Βελτιστοποίηση και Μαθηματικός Προγραμματισμός: Εισαγωγή στη θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφική Επίλυση, Στοιχεία της μεθόδου Simplex, Μορφοποίηση και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) σε Η/Υ, Παραμετρικός Γραμμικός Προγραμματισμός και Ανάλυση ευαισθησίας. Ακέραιος γραμμικός Προγραμματισμός, Πολυκριτηριακός μαθηματικός Προγραμματισμός. Μη γραμμικός Προγραμματισμός, Μελέτες περίπτωσης. Βελτιστοποίηση σε Δίκτυα: Το πρόβλημα της μεταφοράς, Το πρόβλημα της εκχώρησης, Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής. Βελτιστοποίηση και Προσομοίωση: Σχεδίαση, Ανάλυση και Δημιουργία της Προσομοίωσης, Τυχαίοι αριθμοί και Προσομοιωτική δειγματοληψία, Προσομοίωση με τη χρήση Η/Υ και εφαρμογές σε προβλήματα οργάνωσης παραγωγής και επιχειρησιακής έρευνας.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Γ. Οικονόμου, Α. Γεωργίου, “Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων”, τόμοι Α’ και Β’, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999.
  • Π. Υψηλάντης, “Επιχειρησιακή Έρευνα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων”, εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα 2000.
  • Hillier F.S. and G.J. Lieberman, “Introduction to Operations Research”, 6th edition, International editions, McGraw-Hill, 1995.
  • W.L. Winston and S.C. Albright, “Practical Management Science: Spreadsheet Modelling and Applications”, Duxbury Press, 1997.
  • Lawrence J.A. and Pasternack B.A., “Applied Management Science”, 2nd edition, J.Wiley & Sons, Inc., 2002.
  • Ragsdale C.T., “Spreadsheet Modelling and Decision Analysis”, 2nd edition, South-Western College Publishing, 1998.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Δημητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Καρακίτσιου Αθανασία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top