Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Νοημοσύνη (211)

Σκοπός του μαθήματος

Να καταδείξει την σημασία των δεδομένων και πληροφοριών, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων που είναι προσανατολισμένη στην άμεση επεξεργασία συναλλαγών (OLTP), να περιγράψει στην ανάλυση, τη σχεδίασή και την υλοποίηση συστημάτων OLTP, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας των αποθηκών δεδομένων, την ανάλυση, τη σχεδίαση και την υλοποίησή τους

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Επιχειρηματική Ευφυία και Δεδομένα, Εννοιολογικά Μοντέλα, Εκτεταμένο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων, Μοντέλα υλοποίησης: Το Σχεσιακό Μοντέλο, Περιορισμοί του Σχεσιακού Μοντέλου, Μετασχηματισμός Εκτεταμένου Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων, σε Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, Κανονικοποίηση και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Συναλλαγών (OLTP), SQL, Δημιουργία αναφορών και πινάκων ελέγχου (dashboards), Μοντέλα πολλών διαστάσεων, Ιεραρχίες, Αποθήκες Δεδομένων, Σχεσιακή Ηλεκτρονική Αναλυτική Επεξεργασία (ROLAP), Ηλεκτρονική Αναλυτική Επεξεργασία (OLAP)

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Ε. Κεχρής «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων», ΚΡΙΤΙΚΗ, 2021
  2. Elmasri R., Navathe S. B., Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, έκδοση: 6η Έκδοση, ΔΙΑΥΛΟΣ, 2012
  3. Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, 2012.
  4. Begg Carolyn, Connolly Thomas, Μια Πρακτική Προσέγγιση στο Σχεδιασμό την Υλοποίηση και τη Διαχείριση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Γκιούρδας, 2008
  5. Alejandro Vaisman, Esteban Zimányi, Data Warehouse Systems, Design and Implementation, Springer,2014
  6. Σταλίδης Γιώργος, Καρδάρας Δημήτριος, Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Κύδρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top