Λογιστική (105)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση και επεξήγηση των εννοιών της χρηματοοικονομικής λογιστικής, του γενικού λογιστικού σχεδίου και της λογιστικής εταιριών. Ειδικότερα επιδιώκεται η επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων της λογιστικής επιστήμης όπως εξελίσσεται μέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην συνέχεια, εξειδικευμένα θέματα εταιριών αναλύονται διεξοδικά με σκοπό την πληρέστερη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών. Στα πλαίσια του μαθήματος, εξετάζεται η αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων της σύστασης, λειτουργίας, χρηματοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, της εκκαθάρισης και φορολόγησης όλων των εταιρικών μορφών.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγή και θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής, Αρχές Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Κατηγοριοποίηση και διάκριση λογαριασμών, Εγγραφές προσαρμογής και τέλους χρήσης, Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, Πάγια και αποσβέσεις, Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, Γραμμάτια Εισπρακτέα και Πληρωτέα, Προβλέψεις, Εταιρίες από νομική και φορολογική άποψη, Λογιστική των ομορρύθμων, ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών (λογιστικές τεχνικές της σύστασης, του χειρισμού των αμοιβών διαχειριστών ή μελών Δ.Σ., της αύξησης και μείωσης κεφαλαίου, της διάθεσης των κερδών, της λύσης και εκκαθάρισης, μετατροπή και συγχώνευση των εταιρειών αυτών), ειδικά λογιστικά θέματα με ιδιαίτερο πρακτικό (αναπροσαρμογή παγίων, ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις, λογιστικός χειρισμός δανείων, χρηματοδοτική μίσθωση), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος, Δ. (2003) “Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη.
  • Σιώτης, Θ. (2006) “Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι”, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη.
  • Καζαντζής, Χ. και Σώρρος, Ι. (2005) “Προβλήματα και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής”, εκδόσεις Bussiness Plus AE, Πειραιάς.
  • Παπάς, Α. (2004) “Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά μια Πρακτικά Θέματα”, τόμος Α και Β, Αθήνα.
  • Σακέλλης, Ε. (2007) “Ο Πανδέκτης του Λογιστή”, τόμοι 5, εκδόσεις Βρυκούς.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Παντελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Παζάρσκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top