Ψηφιακές Επιχειρήσεις (213)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Διαδίκτυο ως χώρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να καταρτίσει κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους πάνω στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο Διαδίκτυο και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές για να πετύχουν επιχειρηματικούς σκοπούς.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγή: Οικονομικές έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας. Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Η σχέση της ψηφιακής οικονομίας με άλλα σύγχρονα οικονομικά μοντέλα (οικονομία της γνώσης, οικονομία των υπηρεσιών, δικτύωση επιχειρήσεων, παγκοσμιοποίηση, κλπ). Ορισμοί ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και κίνδυνοι από την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο. Δημιουργία αξίας στο Διαδίκτυο: Η έννοια της αξίας: εναλλακτικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις και τους πελάτες. Μοντέλα δημιουργίας αξίας στο Διαδίκτυο: γραμμικά μοντέλα, δίκτυα επιχειρήσεων, εικονικές οργανώσεις. Μοντέλα δημιουργίας εσόδων στο Διαδίκτυο. Επιπτώσεις στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας προμηθειών. Στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Ανάλυση στρατηγικών ευκαιριών στο Διαδίκτυο. Κυρίαρχα μοντέλα στρατηγικής σκέψης στο Διαδίκτυο. Στρατηγικές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Συνεργατικές στρατηγικές. Δίκτυα και οικοσυστήματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Λήψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων στο Διαδίκτυο. Οργανωσιακά μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Τυπικά μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό χονδρικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατηγοριοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά με τα είδη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (π.χ. broker, integrator, e-shop, e-mall, e-action, κλπ.). Παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο: Η έννοια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (e-service). Είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους. Ευκαιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μοντέλα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι απαιτήσεις τους. Ο ρόλος του πελάτη και του εργαζόμενου στην παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Διαχείριση σχέσεων με πελάτες. Ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: Διενέργεια αγορών στο Διαδίκτυο. Η καταναλωτική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Ο ρόλος του μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Το σχέδιο μάρκετινγκ για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τακτικές μάρκετινγκ για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών στο Διαδίκτυο. Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Web 2.0: Ανάλυση του Web 2.0 από τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο Web 2.0. Οι τεχνολογίες του Web 2.0. Τάσεις εξέλιξης στο Web. Πελατοκεντρικά μοντέλα για τη δημιουργία αξίας. Ο σημασιολογικό ιστός. Ηθικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Η διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Ίδρυση διαδικτυακών επιχειρήσεων. Ηθικά ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αθέμιτες πρακτικές. Ασφάλεια συναλλαγών. Ασφάλεια δεδομένων. Πνευματικά δικαιώματα. Φορολογικά ζητήματα.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
 1. Chaffey D., “E-Business and E-Commerce Management”, 3 edition, Prentice Hall, 2007.
 2. Laudon K.C. and Traver C.G., “E-Commerce: Business, Technology, Society”, 5th Edition, Prentice Hall, 2009.
 3. Jelassi T. and Enders A., “Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce”, Prentice Hall, 2004.
 4. Rayport J. and Jaworski B., “Introduction to E-Commerce”, McGraw Hill, 2003.
 5. Papazoglou M.P. and Ribbers P., “e-Business: Organizational and Technical Foundations”, Wiley, 2006.
 6. Kalakota R. and Robinson M., “e-Business 2.0: Roadmap for Success”, 2nd edition, Addison-Wesley, 2002.
 7. Shapiro C. and Varian H.R., “Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy”, Harvard Business School Press, 1998.
 8. Shuen A., “Web 2.0: A Strategy Guide”, O’ Reilly Media, 2008.
 9. Tapscott D. and Williams A.D., “Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything”, Portfolio ed., 2008.
 10. Anderson C., “The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More”, 2nd edition, Hyperion, 2008.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
 • Βράνα Βασιλική, Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
 • Καραβασίλης Ιωάννης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
 • Τσουρέλα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top