Διοικητική Οργάνωση

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα, που προβλέπει ο ν. 3685/2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τη συνολική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος την έχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση και εισήγηση προτάσεων για το ΠΜΣ, τον ορισμό του Διευθυντή του Προγράμματος, τον ορισμό των μελών της συντονιστικής επιτροπής (ΣΕ), τη συγκρότηση κατά περίπτωση συμβουλευτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών, επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) απαρτίζεται από μέλη ΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα, που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του ΠΜΣ, στα πλαίσια της Γραμματείας του Τμήματος, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας του ΠΜΣ η ΓΣΕΣ στην υπ’ αριθμό 2/22102009 συνεδρίασή της αποφάσισε τα εξής :

  • Διευθυντής του ΠΜΣ ορίζεται το μέλος ΕΠ του Τμήματος, καθηγητής κ. Σ. Δημητριάδης. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ορίζονται τα εξής μέλη ΕΠ του Τμήματος : ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Π. Παντελίδης (σε αντικατάσταση του καθηγητή Δ. Πασχαλούδη, από τον Μάρτιο του 2012 μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ), ο καθηγητής κ. Ε. Κεχρής και ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Α. Αθανάσαινας.
  • Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και η Συντονιστική Επιτροπή θα έχουν στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου επιπλέον την αρμοδιότητα των επιτροπών επιλογής, οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικής αξιολόγησης, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, του Κανονισμού Σπουδών.
  • Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα οριστούν από τη ΓΣΕΣ, με την έναρξη του πρώτου κύκλου λειτουργίας του ΠΜΣ.
  • Υπεύθυνη για τη γραμματειακή / διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ορίζεται η διοικητική υπάλληλος του Τμήματος κ. Σεφερίδου Ιωάννα.
Scroll to Top