Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (νυν Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’ και ΦΕΚ 2776/31-10-2013, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2897/13-07-2018 απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2796/13-07-2018, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νέου ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τεύχος Α’) για την “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”. Ο νέος κανονισμός σπουδών έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5613/2-12-2021, τεύχος Β.