Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα σκοπεύει στο να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση της Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική, αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων γενικότερα, καθιστώντας παράλληλα σαφή την ιδιαίτερη μεγάλη σημασία του ρόλου του Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικότερα αναλύονται οι πρακτικές και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στις εργασιακές και επιχειρησιακές σχέσεις γενικότερα και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων των στελεχών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζονται στρατηγικές υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου και όχι στατικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα αναλύεται η σημασία της παρακίνησης και της ηγεσίας στα διοικητικά στελέχη και οι επιπτώσεις τους στη διοίκηση των υφισταμένων. Τέλος επισημαίνεται η σημασία και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στις επιχειρήσεις καθώς και η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισής του για την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητάς του, με κύρια επιδίωξη την πλήρωση των στόχων των παραγωγικών μονάδων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Έννοια και περιεχόμενο των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Εξέταση και ανάλυση των διαδικασιών του προγραμματισμού, της ανάλυσης εργασίας, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, της πολιτικής των αμοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τέλος των εργασιακών σχέσεων με τη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, ομαδικών εργασιών και εξέτασης σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Εξέταση των λειτουργιών σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Ανάλυση των θεωριών παρακίνησης και ηγεσίας, εμβάθυνση της σημασίας τους για τα διοικητικά στελέχη. Η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης και οι επιπτώσεις της στους εργαζομένους και την απόδοσή τους. Η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η χρησιμοποίησή της ως μέσο για την αύξηση της αποδοτικότητας και ο τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Μουζά-Λαζαρίδη Α.Μ. “Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων”, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2006.
  • Schermerhorn J.R.Jr., Hunt J.G., and R.N. Osborn, “Organizational Behavior”, 9th edition Wiley, 2005.
  • Kreitner R. and A. Kinicki, “Organizational Behavior” 8th edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007.
  • Torrington D., Taylor S. and L. Hall, “Human Resource Management”, 7th edition, Financial Times/ Prentice Hall, 2007.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Μουζά – Λαζαρίδη Άννα – Μαρία, Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Ταργουτζίδης Αντώνιος, Δρ. Οικονομικών, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Scroll to Top