Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Επενδύσεις (221)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Ειδικότερα στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα θέματα των εννοιών του κόστους, της κοστολόγησης της συνεχούς και της εξατομικευμένης παραγωγής, της πρότυπης κοστολόγησης, της κατάρτισης, παρακολούθησης και έλεγχου του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης καθώς και των στατικών και ευέλικτων προϋπολογισμών, της ανάλυσης του σημείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων και της χρησιμοποίησης εφαρμογών οριακού κόστους για τη λήψη βραχυχρόνιων αποφάσεων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Ανάλυση Κόστους-όγκου-κέρδους. Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Κόστη και λήψη αποφάσεων. Κόστος κατά κέντρο δραστηριότητας. Μέθοδοι κοστολόγησης (Κοστολόγηση κατά παραγγελία και Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής). Τεχνικές κοστολόγησης (πλήρες κόστος. το οριακό κόστος και το πρότυπο κόστος). Άμεση και πλήρης κοστολόγηση. Συμπαράγωγα. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δράσης των οικονομικών μονάδων μέσω των προϋπολογισμών (συνολικοί. επιμέρους. σταθεροί. ελαστικοί). Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων μέσω Αριθμοδεικτών. Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών και Κεφάλαιο Κινήσεως. Αξιολόγηση της σημασίας και της συμμετοχής των κοστολογικών δεδομένων και των σχετικών συμπερασμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) “Λογιστική Κόστους: Αρχές και Εφαρμογές”, 2η έκδοση, εκδόσεις P.I. Publishing, Αθήνα.
  2. Βαρβάκης, Κ. (2001) “Θεωρία του Κόστους. Το κόστος και οι επιχειρηματικές αποφάσεις”, τόμος Α, Αθήνα.
  3. Πάγγειος, Ι. (2004) “Εφαρμογές στην κοστολόγηση”, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
  4. Horngren, C.T, Bhimani, A., Datar, S. and Foster, G. (2002) “Management and Cost Accounting”, 2nd edition, Prentice Hall.
  5. Hilton, R., M. Maher and F. Selto (2002) “Cost Management. Strategies for Business Decisions”, 2nd ed., International Edition, McGraw-Hill.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Παντελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Δασίλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Scroll to Top